Będzin - zabytki i główne dzielnice
Widok zamku i synagogi w Będzinie

Informacje

  • Będzin – mia­sto po­wia­to­we po­ło­żo­ne w po­łu­dnio­wej Pol­sce w Za­głę­biu Dą­brow­skim, nad rze­ką Czar­ną Prze­mszą, na Wy­ży­nie Ślą­skiej, we wschod­niej czę­ści wo­je­wódz­twa ślą­skie­go – za­rys hi­sto­rycz­ny i zdję­cia.
  • Zamek będziński. W wie­ku X bu­do­wa drew­nia­ne­go gro­du obron­ne­go. Rok 1241 – roz­po­czy­na się bu­do­wa mu­ro­wa­nej wa­row­ni, rozbu­do­wanej w la­tach póź­niej­szych przez Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go.
  • Pałac Mieroszewskich (na­zy­wa­ny rów­nież Pa­ła­cem Gzi­chow­skim) to ba­ro­ko­wo-kla­sy­cy­stycz­ny pa­łac ro­du Mie­ro­szew­skich po­ło­żo­ny w Gzi­cho­wie, dziel­ni­cy Bę­dzi­na przy uli­cy Świer­czew­skie­go 15.
  • Parafia Świętej Trójcy w Bę­dzi­nie – pa­ra­fia rzym­sko­ka­to­lic­ka w de­ka­na­cie bę­dziń­skim die­ce­zji so­sno­wiec­kiej. Obec­nie jest jed­ną z naj­mniej­szych pa­ra­fii w Bę­dzi­nie.
  • Ksiądz prałat Mieczysław Zawadzki wie­lo­let­ni pro­boszcz pa­ra­fii św. Trój­cy w Bę­dzi­nie. Spra­wie­dli­wy wśród Na­ro­dów Świa­ta.
  • Osiedle Syberka jest naj­więk­szą sy­pial­nią Bę­dzi­na. Osie­dle sta­re, roz­bu­do­wy­wa­ne w róż­nych okre­sach. Więk­szość in­we­sty­cji nie zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na, co w na­szym kra­ju, nie jest ni­czym dziw­nym.
  • Grodziec – obec­nie dziel­ni­ca Bę­dzi­na, a w prze­szło­ści sa­mo­dziel­ne przez kil­ka­dzie­siąt lat mia­sto. Po­sia­da znacz­ne wa­lo­ry tu­ry­stycz­ne, ofe­ru­jąc za­rów­no obiek­ty przy­rod­ni­cze jak i za­byt­ki ar­chi­tek­tu­ry i tech­ni­ki.
Ostatnia modyfikacja 17.05.2020

Informacje

Ma­te­riał tek­sto­wy do­ty­czą­cy Bę­dzi­na po­cho­dzi z róż­nych źró­deł z in­ter­ne­tu ze zmia­na­mi i skró­ta­mi.

Zdję­cia po­cho­dzą z za­so­bów wła­snych i zo­sta­ły wy­ko­na­ne róż­nej kla­sy apa­ra­ta­mi fo­to­gra­ficz­ny­mi, oprócz zdjęć ar­chi­wal­nych, któ­re zna­le­zio­no w in­ter­ne­cie i pod­da­no pew­nym mo­dyf­ka­cjom.

Ze wzglę­du na zmia­ny za­cho­dzą­ce ostat­nim cza­sem w Bę­dzi­nie, nie­któ­re fo­to­gra­fie mo­gą nie odzwier­cie­dlać rze­czy­wi­sto­ści. Dłu­żej ży­ją­cym pomo­gą jed­nak udać się w po­dróż do sta­rych do­brych cza­sów.

Do­ku­men­ty PDF są pry­wat­ny­mi do­ku­men­ta­mi bez ja­kiej­kol­wiek gwa­ran­cji, że bę­dą znaj­do­wać się na tej stro­nie. Wszyst­kie ukła­dy elek­tro­nicz­ne zo­sta­ły wy­ko­na­ne i dzia­ła­ją.

ceko.com.pl - strona o Będzinie
Wersja na telefony komórkowe
CEKO