Kazimierz III Wielki

Podstawowe informacje o królu Kazimierzu Wielkim

Portret Kazimierza Wielkiego (Marcello Bacciarelli)

Kazimierz III Wielki (1310-1370), król Polski od 1333 roku, syn Władysława Łokietka i Ja­dwigi Bolesławówny, ostatni z dynastii Pias­tów. Po śmierci ojca koronował się na króla, ubiegając zgłaszającego pretensje do tronu polskiego Jana Luksemburskiego. Dążąc do utrzymania jedności i całości państwa, zagro­żonego najmocniej ze strony Czech i Krzy­żaków, zawarł sojusz z królem węgierskim Karolem Robertem. W 1335 roku udało mu się uzyskać od czeskiego króla Jana Luksem­burskiego zrzeczenie się pretensji do polskiego tronu. Ostatecznie w 1348 roku w Na­mysłowie zawarł pokój z Czechami na zasadzie status quo nie zrzekając się praw do Śląska. Na mocy pokoju kaliskiego z 1343 roku odzyskał zajęte przez Krzyżaków Kujawy i ziemię do­brzyńską, w za­mian zrzekając się praw do Pomorza Gdańskiego. Kazimierz zrzekł się praw do całego Śląska podczas układu w Pradze w 1356 roku. Z pomocą Węgier w latach 1340–1349 przyłączył do Polski większą część Rusi Halicko-Wło­dzimierskiej. W polityce wewnętrznej dopro­wadził do kody­fikacji prawa (statuty wiślicko-piotrkowskie), rozbudowy systemu obrony państwa oraz rozwoju miast. W 1364 ufundował Akademię Krakowską.

Fragment mapy z XIV wieku

Fragment mapy Królestwa Polskiego z XIV wieku
Wersja mobilna Kazimierz III Wielki