Środki płatnicze średniowiecza
Grosz praski - podstawowa jednostka płatnicza w średniowiecznej Polsce

Jednostki masy i obrachunkowe w średniowieczu

Grzywna

Grzyw­na – jed­nost­ka ma­sy uży­wa­na w śre­dnio­wie­czu w Pol­sce, Cze­chach i na Ru­si oraz jed­nost­ka płat­ni­cza. Jed­na grzyw­na ozna­cza­ła ma­sę pół fun­ta. Z jed­nej grzyw­ny sre­bra bi­to 60 sztuk (ko­pę) mo­net pra­skich, lub 48 gro­szy pra­skich.

1 grzyw­na = 4 wiar­dun­ki = 24 skoj­ce = 60 sze­lą­gów = 720 fe­ni­gów

1 grzyw­na = 20 gro­szy = 60 sze­lą­gów

Ist­nia­ły też grzyw­ny że­la­zne, jak grzyw­na sie­kie­ro­po­dob­na czy grzyw­na gro­to­po­dob­na, funk­cjo­nu­ją­ce ja­ko pła­ci­dło, czy­li pie­niądz przedmio­to­wy.

Grzywna krakowska

Grzyw­na kra­kow­ska – daw­na jed­nost­ka mia­ry sto­so­wa­na w śre­dnio­wiecz­nej i no­wo­żyt­nej Pol­sce. W czter­na­stym wie­ku od­po­wia­da­ła 196,26 g, na po­cząt­ku szes­na­ste­go wie­ku – 197,684 g, po 1558 ro­ku – 201,802 g, a po 1650 ro­ku – 201,86 g.

1 grzyw­na kra­kow­ska dzie­li­ła się na: 4 wiar­dun­ki = 8 un­cji = 16 łu­tów = 24 skoj­ce = 96 gra­nów = 240 de­na­rów = 480 obo­li.

Grzyw­na kra­kow­ska to tak­że jed­nost­ka obli­cze­nio­wa – jed­na grzyw­na kra­kow­ska rów­na­ła się 48 gro­szom pra­skim, 96 półgro­szom, 288 trze­cia­kom. Z grzyw­ny kra­kow­skiej sre­bra wy­bi­ja­no: 576 de­na­rów za pa­no­wa­nia Wła­dy­sła­wa Ło­kiet­ka, 768 de­na­rów za Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go, 864 de­na­ry za Wła­dy­sła­wa Ja­gieł­ły.

Skojec

Sko­jec, śre­dnio­wiecz­na nie­miec­ka jed­nost­ka obra­chun­ko­wa, jed­nost­ka mo­ne­tar­na lub jed­nost­ka ma­sy rów­na 1/24 grzyw­ny. 1 sko­jec = 30 fe­ni­gów = 2 gro­sze = 4 półgro­sze (kwart­ni­ki)

(na pod­sta­wie Wi­ki­pe­dii)

Wybrane ceny obowiązujące w średniowieczu

Koszt obia­du kró­lew­skie­go (król wraz ze świ­tą), wy­da­ne­go w dniu 10 ma­ja ro­ku pań­skie­go 1389 na zam­ku w Nie­po­ło­mi­cach pod Kra­ko­wem wy­niósł do­kład­nie 153 gro­sze.

(na pod­sta­wie: J. A. Szwa­grzyk, Pie­niądz na zie­miach pol­skich X-XX wiek, Wro­cław 1990)

Ceny nieruchomości

1282 wieś Klasztor w Henrykowie 700 grzywien
1340 ziemi 1 łan 192 grosze
1400 dom nabyty przez Collegium Maius UJ w Krakowie 28800 groszy
1427 kram w Przemyślu 960 groszy
1432 ogród w Warszawie 300 groszy
1437 mennica z wyposażeniem w Świdnicy 96000 groszy

Ceny podstawowego uzbrojenie

ok. 1400 topór od 2 do 6 groszy
ok. 1400 miecz od 16 do 72 groszy
ok. 1400 sztylet od 6 do 8 groszy
ok. 1400 kusza od 40 do 60 groszy
ok. 1400 koń bojowy od 96 do 720 groszy
ok. 1400 pełna zbroja płytowa od 200 do 400 groszy

Posag oraz ceny różnych towarów

1344 posag króla Kazimierza Wielkiego dla córki Elżbiety 1560000 gr
1450 Biblia w Gnieźnie 1440 groszy
1318 koń pod wierzch 406 groszy
1350 owca na Śląsku 2 grosze
1357 prosię w Poznaniu 8 groszy
1358 słoniny połeć w Lubinie 8 groszy
1363 trzewików para 6 groszy
1396 pieprzu funt 16 groszy
1396 węgorzy kamień (około 12 kg) 8 groszy
1400 wykonanie 1 podkowy w Krakowie 2 grosze
1403 krowa 24 grosze
1403 100 jaj w Krakowie 3 grosze
1403 60 garnków glinianych małych 5 groszy
1405 śledzi beczka 72 grosze
1447 piwa beczka (około 225 litrów) 60 groszy
1449 pług 6 groszy
1475 drewno opałowe - 1 wóz 4 grosze

Przykładowe zarobki w średniowieczu

1350 robotnik sezonowy dziennie na Śląsku 3 denary
1404 żniwiarz za dzień pracy w Czersku 1 grosz
1435 sekretarz miejski rocznie w Krakowie 672 grosze
1450 rzeźnik za zarżnięcie wieprza na Śląsku 4 denary
1475 drwal dziennie, bez wyżywienia na Śląsku 1,5 grosza

(na pod­sta­wie in­for­ma­cji na stro­nie www.mo­net­ki.fri­ko.pl)

Wersja na telefony komórkowe
Grzywna, skojec, grosz praski