Świętopietrze w średniowieczu
Watykan

Świętopietrze

Świę­to­pie­trze – pol­ska na­zwa da­ni­ny na rzecz pa­pie­stwa (tzw. de­nar świę­te­go Pio­tra) pła­co­nej przez śre­dnio­wiecz­ne pań­stwa ka­to­lic­kie.

Świętopietrze do roku 1555

Po raz pierw­szy de­cy­zję o wpro­wa­dze­niu świę­to­pie­trza pod­jął ży­ją­cy w wie­ku VIII król We­ssek­su, Ine. Po prze­rwie w pła­ce­niu tej da­ni­ny wzno­wił ją w XI wie­ku Wil­helm Zdo­byw­ca. W An­glii pła­ce­nia świę­to­pie­trza za­prze­sta­no w ro­ku 1534. Po­dob­ną da­ni­nę wpro­wa­dzo­no tak­że w nie­któ­rych in­nych kra­jach, np. Szwe­cji i Da­nii.

W Pol­sce świę­to­pie­trze wpro­wa­dzo­no za rzą­dów Miesz­ka I, co wią­że się z pod­da­niem przez nie­go pań­stwa Po­lan pod opie­kę Sto­li­cy Apo­stol­skiej (da­go­me iu­dex).

Świę­to­pie­trze ja­ko da­ni­na len­na pła­co­ne by­ło po­cząt­ko­wo przez wład­ców, póź­niej (praw­do­po­dob­nie od XI wie­ku) obo­wią­zek je­go pła­ce­nia spadł bez­po­śred­nio na lud­ność. Spo­rzą­dzo­ne spra­woz­da­nia da­ły hi­sto­ry­kom pod­sta­wę do przy­bli­żo­nych obli­czeń za­lud­nie­nia po­szcze­gól­nych pa­ra­fii. Prze­trwa­ło do re­for­ma­cji – je­go po­bo­ru za­nie­cha­no po 1555 ro­ku.

Wznowiony zwyczaj rzymskokatolicki

Pius XI w en­cy­kli­ce Sa­epe Ve­ne­ra­bi­lis (5 sierp­nia 1871) nadał for­mal­ny cha­rak­ter zwy­cza­jo­wi prze­ka­zy­wa­nia wspar­cia fi­nan­so­we­go Sto­li­cy Apo­stol­skiej przez la­ic­kich człon­ków Ko­ścio­ła ła­ciń­skie­go oraz in­nych lu­dzi. Dzie­się­ci­na od­da­wa­na jest do lo­kal­nych pa­ra­fii lub die­ce­zji, pod­czas gdy świę­to­pie­trze kie­ro­wa­ne jest bez­po­śred­nio do Wa­ty­ka­nu. Pa­pież wy­ko­rzy­stu­je te pie­nią­dze do ce­lów do­bro­czyn­nych.

Obec­nie zbiór­ka pie­nię­dzy od­by­wa się raz w ro­ku, w nie­dzie­lę naj­bliż­szą da­cie 29 czerw­ca. Ko­ściół ła­ciń­ski ob­cho­dzi wte­dy uro­czy­stość li­tur­gicz­ną Świę­te­go Pio­tra oraz Świę­te­go Paw­ła. Do naj­bar­dziej szczo­drych dar­czyń­ców za­li­cza­ją się USA, Wło­chy, Niem­cy, Hisz­pa­nia, Fran­cja, Ir­lan­dia, Bra­zy­lia oraz Ko­rea Po­łu­dnio­wa. Wa­ty­kan po­da­je su­mę otrzy­ma­nych dat­ków w co­rocz­nym spra­woz­da­niu fi­nan­so­wym.

Przy­kła­do­wo w ro­ku 2010 ze­bra­no 67704416 do­la­rów ame­ry­kań­skich.

(na pod­sta­wie Wi­ki­pe­dii)

Wersja na telefony komórkowe
Świętopietrze