Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Będzinie
Kościół parafii św. Jana Chrzciciela

Historia powstania parafii św. Jana Chrzciciela

Rzym­sko­ka­to­lic­ka pa­ra­fia, po­ło­żo­na w de­ka­na­cie bę­dziń­skim, die­ce­zji so­sno­wiec­kiej, me­tro­po­lii czę­sto­chow­skiej w Pol­sce. Utwo­rzo­na zo­sta­ła 7 ma­ja 1957 ro­ku przez bi­sku­pa czę­sto­chow­skie­go Zdzi­sła­wa Go­liń­skie­go. Pierw­szym pro­bosz­czem pa­ra­fii zo­stał ks. Zyg­munt Za­bor­ski. W 1958 ro­ku no­wym pro­bosz­czem zo­stał ks. Wa­cław Wi­ciń­ski, któ­re­mu uda­ło się wy­bu­do­wać pro­wi­zo­rycz­ną ka­pli­cę.

Ini­cja­ty­wę bu­do­wy no­we­go ko­ścio­ła pod­jął ks. Sta­ni­sław Ję­drze­jew­ski vel An­drze­jew­ski. Świą­ty­nia wy­bu­do­wa­na zo­sta­ła w la­tach 1983-1995 we­dług pro­jek­tu Zdzi­sła­wa Or­miań­skie­go i Cze­sła­wa Ja­ku­bi­ka. Bi­skup so­sno­wiec­ki Adam Śmi­giel­ski SDB po­bło­go­sła­wił ją 24 czerw­ca 1996 ro­ku.

Od 15 kwiet­nia 1994 ro­ku pa­ra­fią ad­mi­ni­stru­je Zgro­ma­dze­nie Obla­tów św. Jó­ze­fa. Uro­czy­ste­go po­świę­ce­nia (kon­se­kra­cji) świą­ty­ni do­ko­nał bi­skup so­sno­wiec­ki Adam Śmi­giel­ski 24 czerw­ca 2008 ro­ku.

Ko­ściół pa­ra­fii Świę­te­go Ja­na Chrzci­cie­la mie­ści się przy uli­cy 11-go Li­sto­pa­da 3 A w Bę­dzi­nie.

Informacje dodatkowe o parafii

Na te­re­nie pa­ra­fii miesz­ka po­nad 5000 pa­ra­fian. Do pa­ra­fii na­le­żą uli­ce: Ba­czyń­skie­go, Be­ma, Dłu­ga, Gaw­li­ka, Ko­ściusz­ki, Kra­sic­kie­go, 11 Li­sto­pa­da nr 1–7, Lu­do­wa, Ma­ła­chow­skie­go nr 21–47 i 32–64, Ma­ło­bądz­ka nr 12-206 i 7–149, Mo­drze­jew­ska nr 54–84 i 75–97, Nad­brzeż­na, Nał­kow­skiej, Niem­ce­wi­cza, Nor­wi­da, Pił­sud­skie­go nr 20–26 i 21–85, Pod­ja­zie, Pru­sa, Rey­mon­ta, Rol­ni­cza, Sło­wiań­ska, 27-go Stycz­nia, Szkol­na, Szy­bo­wa, Wspól­na, Wy­spiań­skie­go, Że­rom­skie­go.

Na te­re­nie pa­ra­fii funk­cjo­nu­ją za­ko­ny:

Zgro­ma­dze­nie za­kon­ne Obla­tów św. Jó­ze­fa – księ­ża po­słu­gu­ją­cy w pa­ra­fii,

Zgro­ma­dze­nie Ma­łych Sióstr Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Ma­ryi – Sio­stry Ho­no­rat­ki.

Świę­to pa­tro­nal­ne (od­pust pa­ra­fial­ny):

24 czerw­ca – Na­ro­dze­nie św. Ja­na Chrzci­cie­la

Pre­zbi­te­rzy w pa­ra­fii:

Pro­boszcz: ks. Sta­ni­sław Ko­zik OSJ

Wi­ka­riusz: ks. Ra­fał Ko­szu­ba OSJ

Po­moc dusz­pa­ster­ska: ks. Jó­zef Gu­cik OSJ

Po­przed­ni pro­bosz­czo­wie:

ks. Zyg­munt Za­bor­ski, ks. Wa­cław Wi­ciń­ski, ks. Ka­zi­mierz Szwar­lik, ks. Ste­fan Gi­ba­ła, ks. Sta­ni­sław Ję­drze­jew­ski vel An­drze­jew­ski, ks. Sta­ni­sław Bar­czak OSJ.

Na pod­sta­wie in­for­ma­cji na stro­nie (www.chrzci­ciel.be­dzin.pl).

Wersja na telefony komórkowe
Parafia św. Jana Chrzciciela